Instituto de la Mujer
Comunicación y publicidad Compartiu

Dona i mitjans de comunicació

L'educació no formal juga un paper fonamental en el desenvolupament de la cultura sexista. A part dels principals agents socialitzadors, la família i l'escola, els mitjans de comunicació i la publicitat són cada vegada més preponderants en la transmissió d'una imatge anacrònica i estereotipada de les dones.

Noves representacions, de vegades igualment discriminatòries, coexisteixen amb els estereotips sexistes tradicionals entorn de les dones. Perquè els valors i referents masculins i femenins no siguin un factor limitador a l'hora de configurar la identitat personal, és imprescindible que molts dels comportaments, funcions i rols que exerceixen les dones siguin reconeguts com a maneres valuoses de ser i estar al món, com a maneres d'interpretar amb llibertat la diferència sexual i no com a quelcom que serveix per justificar les desigualtats entre dones i homes.

És tasca de l'Institut de la Dona promoure la igualtat entre dones i homes en els mitjans de comunicació, actuant d'acord amb els objectius dels plans d'igualtat i la legislació vigent, que regula els continguts dels mitjans i la publicitat per evitar conductes que afavoreixin situacions de desigualtat, la utilització de la imatge de les dones amb caràcter vexatori o discriminatori, i segueix les pautes marcades per acords internacionals com la Conferència Mundial de la Dona de Pequín de 1995, les demandes del Consell d'Europa als estats membres perquè adaptin les seves legislacions, o el Pla de treball per a la igualtat de dones i homes 2006-2010 de la Unió Europea.

En aquest sentit, les accions que porta a terme l'Institut de la Dona són les següents:

  • fa recerques, estudis i altres treballs d'anàlisi en relació amb la matèria
  • fa campanyes de publicitat dirigides a informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la igualtat entre dones i homes
  • coordina les accions encaminades a promoure un tracte igualitari de les dones i els homes en la publicitat i en els mitjans de comunicació
  • gestiona l'Observatori de la Imatge de les Dones
  • Campañas de sensibilización
  • Programas y actividades

W3C. S'obrirà en una finestra nova