Instituto de la Mujer
Cultura Compartiu

Cultura

L'àmbit de la cultura i de la creació és una dimensió de gran rellevància per a la consecució de l'equitat social. Tradicionalment s'ha entès per cultura un conjunt d'activitats creatives humanes masculines, que deixaven fora les aportacions de les dones a la societat. Avui dia la cultura, gràcies al feminisme, ja no es pot entendre sense tenir en compte les activitats femenines vinculades amb la creació, el manteniment i la recreació de la vida i de les relacions, així com les artístiques i les relacionades amb el saber i la ciència, desenvolupades en el passat i en el present. El rastre històric de les dones i de les seves aportacions fonamentals a la història general de la humanitat han estat manipulades per la cultura androcèntrica i patriarcal. Sense dones i sense el que elles porten al món no hi ha vida i no hi ha cultura.

Les autoritats públiques tenen l'obligació de vetllar per fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, pel que fa a la creació i producció artística i intel·lectual i a la seva difusió, i també a la promoció de la presència equilibrada de dones i homes en l'oferta artística i cultural pública.

L'Institut de la Dona aposta per la igualtat de tota la ciutadania en l'accés als béns culturals i per l'establiment d'accions positives que permetin sensibilitzar la ciutadania, fer visibles les dones creadores i corregir les situacions de desigualtat en la producció i creació artisticocultural de les dones.

W3C. S'obrirà en una finestra nova