Instituto de la Mujer
Deporte y actividad física Compartiu

Esport i activitat física

En aquests moments, a principis del segle XXI, sembla que no escapa a ningú que la pràctica regular d'activitat fisicoesportiva genera, per a qui la fa, beneficis globals: físics, psíquics, afectius i socials. I malgrat això, en molts casos, continua essent un àmbit limitat per a la dona, i ja no solament en l'àmbit de la pràctica o de la participació en competicions, sinó també en el de representativitat en les diverses estructures esportives, visibilitat en els mitjans de comunicació, objecte d'investigacions científiques, etc.

L'esport i la pràctica fisicoesportiva són activitats totalment integrades, acceptades i valorades positivament en la nostra societat; malgrat això, se segueixen generant desigualtats entre homes i dones, les quals fan que el rol que la dona desenvolupa en aquest àmbit s'associï a valors estereotipats, allunyats de la realitat i que no faciliten la seva inclusió en aquest món, ja sigui com a practicant, directiva, esportista, entrenadora, etc.

Tenint en compte això, l'Institut de la Dona creu necessari i oportú prestar un interès especial a aquesta circumstància. Per aquest motiu ens hem marcat els objectius següents:

  • Fomentar la participació de les dones en la pràctica d'activitats fisicoesportives.
  • Promoure el canvi en els models de referència de l'esport femení de cara a identificar-lo amb valors que estiguin d'acord amb la realitat.
  • Facilitar l'accés de la dona als diferents àmbits d'intervenció i gestió esportiva.
  • Desenvolupar estratègies i instruments que garanteixin l'accés igualitari a la participació i a la pràctica d'activitats fisicoesportives des de diferents institucions educatives i esportives.
  • Potenciar la recerca en els diferents àmbits de la pràctica fisicoesportiva de la dona que comportin un desenvolupament i una participació igualitària.
  • Establir vies de comunicació i col·laboració amb entitats i institucions relacionades amb el món de l'esport, de manera que permetin avenços cap a una realitat fisicoesportiva més equitativa.

Amb la intenció de complir els objectius proposats, l'Institut de la Dona ha signat convenis amb institucions directament relacionades amb la pràctica fisicoesportiva: el Consell Superior d'Esports i el Comitè Olímpic Espanyol. La finalitat d'aquests convenis és col·laborar per a la realització d'activitats dirigides a promoure la coeducació en la pràctica esportiva, l'elaboració i la difusió de materials didàctics, la promoció de la pràctica esportiva, la recerca i l'anàlisi sobre aquest tema, etc.; en definitiva, desenvolupar de manera conjunta activitats de defensa i promoció de la dona en l'esport, per estimular així la seva participació esportiva en tots els àmbits, en totes les estructures i en condicions d'igualtat.

De la mateixa manera, i en resposta a la sensibilitat de l'Institut de la Dona amb aquest aspecte, treballem de manera permanent en el desenvolupament de programes, activitats, publicacions, formació, etc., els quals dirigeixen la nostra tasca vers la consecució dels objectius assenyalats anteriorment.

El nostre compromís amb la igualtat en l'esport és ferm i obert a totes les persones i entitats vinculades amb aquest àmbit i que, de manera activa, es comprometen al desenvolupament de polítiques, programes i accions que garanteixin aquesta igualtat.

W3C. S'obrirà en una finestra nova