Instituto de la Mujer
Salud Compartir

Saúde

As necesidades de saúde de homes e mulleres defínense e satisfanse a través das políticas sanitarias e dos servizos ofrecidos. Non obstante, en xeral non se ten en conta que as necesidades das mulleres e dos homes poden non ser iguais, ao variar, de feito, unha utilización diferente dos servizos, a frecuencia e o motivo das consultas, as causas de hospitalización e a prescrición de tratamentos.

O xénero tamén inflúe nas causas e na forma de iniciarse e continuar no consumo de substancias como o alcohol, o tabaco, os psicofármacos ou outras drogas, que son diferentes entre mulleres e homes.

A construción social do xénero fai especialmente vulnerables as mulleres aos embarazos non desexados e a infeccións de transmisión sexual e o VIH. Igualmente, a construción social do xénero leva a moitas mulleres a manter unha dobre xornada laboral, a asumir sobrecargas do coidado familiar e as consecuencias da discriminación laboral que pode dificultar a elección e o exercicio da maternidade.

O Instituto da Muller, a través do seu Programa de saúde, promove a aplicación do principio de igualdade de trato e de oportunidades nas políticas sanitarias, impulsando esta estratexia nos ámbitos central e autonómico.

Desenvolveuse un novo portal para saúde e xénero do Instituto da Muller que mantén dispoñible en liña información actualizada de programas e actividades, formación, novidades, noticias, biblioteca e calendario. Esta páxina está dispoñible en www.mujeressaludygenero.com Abrirase nunha nova fiestra

W3C. Abrirase nunha fiestra nova