Instituto de la Mujer
Programa Mainstreaming de Género Compartir

Programa mainstreaming de xénero

Unha das áreas nas que o Instituto da Muller desenvolve o seu labor é a promoción da transversalidade do principio de igualdade entre mulleres e homes en todos os niveis da administración pública. Neste sentido, e dando cumprimento á Lei de igualdade, o Instituto executa o Programa de mainstreaming de xénero, que ten como obxectivo principal incorporar a transversalidade de xénero nos diferentes ámbitos de intervención das políticas públicas, en particular, a través do asesoramento aos centros directivos da Administración xeral do Estado, a Autoridade de Xestión do Fondo Social Europeo, e a outro tipo de organismos, como por exemplo as redes transnacionais e as comunidades autónomas. Este programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Segundo o Consello de Europa de 1998 a transversalidade de xénero, tamén coñecida pola súa denominación en inglés “mainstreaming de xénero“ é: “a (re)organización, mellora, desenvolvemento e avaliación dos procesos políticos para incorporar, polas partes actoras involucradas normalmente nestes procesos, unha perspectiva de igualdade de xénero en todos os niveis e fases de todas as políticas“.

A transversalidade de xénero é unha estratexia para o avance na consecución da igualdade entre mulleres e homes nas políticas públicas e supón contribuír a eliminar desigualdades de xénero, corrixir procedementos e métodos de traballo e impulsar tendencias de cambio social. Non se trata dunha aplicación esporádica de medidas puntuais senón da aplicación de políticas transversais de xénero que supoñan un cambio estrutural e social.

Aínda que a estratexia da transversalidade se recolle en diferentes normas, nacionais e internacionais, a referencia fundamental no ámbito nacional é, sen dúbida, a LO 3/2007 para a igualdade efectiva entre mulleres e homes, que no seu artigo 15 establece: “O principio de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes informará, con carácter transversal, a actuación de todos os poderes públicos. As administracións públicas integrarano, de forma activa, na adopción e execución das súas disposicións normativas, na definición e orzamento de políticas públicas en todos os ámbitos e no desenvolvemento do conxunto de todas as súas actividades“.

Neste sentido, o Programa de mainstreaming de xénero formula unha serie de actuacións artelladas nun conxunto de obxectivos específicos que buscan:

  • Apoiar a Administración xeral do Estado na integración da perspectiva de xénero nas políticas que desenvolva.
  • Apoiar o Fondo Social Europeo na incorporación, seguimento e avaliación da transversalidade de xénero nas actuacións que leva a cabo nas diferentes comunidades autónomas.
  • Incorporar a igualdade de oportunidades nos proxectos e actuacións de carácter transnacional.
  • Asesorar e apoiar a Rede Europea de Mainstreaming de Xénero.
  • Fortalecer o movemento asociativo de mulleres e impulsar a súa participación no desenvolvemento da política pública de igualdade.

Acceso á sala de traballo das unidades de igualdade Abrirase nunha nova fiestra

Acceso á sala de traballo da UAFSE Abrirase nunha nova fiestra

W3C. Abrirase nunha fiestra nova