Instituto de la Mujer
Educación Compartir

Educación

A educación é, desde idades temperás, un dos piares fundamentais de socialización e, polo tanto, convértese nunha das estratexias básicas para acadar un avance significativo na igualdade entre mulleres e homes en todas as áreas de actuación.

É necesario avanzar na transformación do sistema educativo e das concepcións da educación que obstaculizan unha maior participación das mulleres nos ámbitos da investigación e da toma de decisións educativas e culturais. Isto require unha revisión profunda dos fins, contidos, métodos, avaliación e recursos do sistema educativo, así como da formación do profesorado.

Desde o Instituto da Muller impúlsanse experiencias e proxectos coeducativos que sirvan para contribuír a superar as limitacións estereotipadas de roles, e permitan un desenvolvemento máis equilibrado e libre da personalidade, que axuda a construír relacións entre os sexos baseadas no respecto e a corresponsabilidade e impulsando a participación de homes e mulleres en todos os espazos da sociedade.

Ademais, o Instituto colabora na elaboración de recursos didácticos e proxectos docentes de investigación e a súa difusión mediante diversas ferramentas a disposición da cidadanía, e promove o debate co fin de que se coñezan e recoñezan as achegas das mulleres á educación.

En relación coa educación corporal foméntase a participación das mulleres na práctica de actividades físico-deportivas, ao tempo que se promove un cambio de modelos no deporte para eliminar os danos que pode producir na saúde e no benestar psíquico e físico. No ámbito da arte e da cultura favorécese a difusión de obras realizadas por mulleres que cuestionan o patriarcado e abren novos campos para a creación.

W3C. Abrirase nunha fiestra nova