Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Inicio >
Encontros, xornadas e conferenciasCompartir

Información xeral

O Instituto da Muller organiza xornadas, encontros e conferencias sobre diversos temas co obxectivo de sensibilizar e formar sobre o alcance e as repercusións da igualdade efectiva de mulleres e homes para a nosa sociedade.

Os contidos destas actividades dependen dos temas que se traten e poden versar sobre as seguintes materias:

  • Definición de conceptos básicos en materia de igualdade.
  • Realidade social. Mulleres e homes en cifras.
  • Organismos internacionais e estatais garantes do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Normativa comunitaria e estatal.
  • Ferramentas para a incorporación da perspectiva de xénero no quefacer cotián.

W3C. Se abrirá en una ventana nueva