Instituto de la Mujer
Observatorio de la Imagen de las Mujeres Compartir

Observatorio da Imaxe das Mulleres

OIM

O Observatorio da Imaxe das Mulleres (OIM), nos seus inicios o Observatorio da Publicidade Sexista, creouse en 1994 para darlles cumprimento aos compromisos legais, tanto europeos como nacionais, de fomentar unha imaxe equilibrada e non estereotipada das mulleres.

Xestiónase desde o Instituto da Muller e o seu obxecto é analizar a representación das mulleres na publicidade e nos medios de comunicación, ver cales son os roles máis significativos que se lles atribúen e, no caso de que estes sexan sexistas, realizar accións que contribúan a suprimir as imaxes estereotipadas.

Que fai?

Para cumprir cos seus obxectivos, o OIM ten encomendadas as seguintes funcións:

  • Recollida de queixas cidadás e seguimento dos contidos considerados sexistas.
  • Análise e clasificación dos contidos detectados ou denunciados co fin de obter unha visión do tratamento actual da imaxe das mulleres na publicidade e nos medios de comunicación.
  • Actuación fronte ás fontes emisoras das mensaxes discriminatorias, solicitando a modificación ou retirada das campañas máis estereotipadas ou denigrantes para as mulleres, ou requiríndolles un cambio de liña nas súas accións futuras.
  • Difusión da información obtida co fin de continuar fomentando o rexeitamento social ao tratamento discriminatorio a través da comunicación mediática.
  • Participación en actividades de formación e sensibilización sobre a influencia que o tratamento discriminatorio nos medios e a publicidade ten na desigualdade.

Fundamentos jurídicos

Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Modificada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 3º. Declara ilícita la publicidad que “presente a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.”

Artículo 25º. Autoriza, entre otras entidades, al Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para “solicitar del anunciante la cesación y rectificación”.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Artículo 41º. Considera ilícita la publicidad que comporte conducta discriminatoria de acuerdo con esta ley.

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Artículo 4.2. Establece que “la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres“.

Artículo 18.1. Establece que “está prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”.

Contacto

Correo postal: C/ Condesa de Venadito, 34. 28027 Madrid

Teléfono: 900 19 10 10

E-mail: Observatorio de la imagen

W3C. Abrirase nunha fiestra nova