Instituto de la Mujer
Observatorio de igualdad Compartir

Observatorio da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes

Orixe

Para cumprir adecuadamente a súa función de estudar a situación da muller española no campo legal, educativo, cultural, sanitario e sociocultural e a creación dun banco de datos actualizado que sirva de base para exercer as súas competencias, o Instituto da Muller require dun sistema de indicadores que subministre información sobre aspectos básicos de actuación das mulleres españolas en relación cos homes.

O Observatorio da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes creouse para dar resposta a esta necesidade mediante o Real decreto 1686/2000, do 6 de outubro, entrou en funcionamento en 2001.

Que é?

É un órgano xestionado polo Instituto da Muller, ao asumir as funcións de secretaría que lle atribúe o real decreto de creación, e ten por obxecto a construción dun sistema de información con capacidade para coñecer a situación das mulleres respecto á dos homes, e o efecto das políticas institucionais postas en marcha para promover a participación das mulleres en todos os ámbitos nun plano de igualdade.

O observatorio conta na súa composición cunha presidencia, dúas vicepresidencias, corenta e catro vogalías e unha secretaría.

Para que serve?

A través do Observatorio da Igualdade preténdese, por unha parte, facer unha valoración da situación da muller en diversas áreas, como o emprego, a educación, a repartición de responsabilidades, o poder e toma de decisións, a saúde e a exclusión social, e, doutra, avaliar os efectos producidos polas políticas de igualdade postas en marcha, nos aspectos máis xerais e, probablemente, máis importantes desas políticas.

Cales son os seus obxectivos?

Polo tanto, os obxectivos do observatorio son, por unha parte, recadar, analizar e difundir información periódica e sistemática sobre a situación das mulleres e dos homes, en cada momento e ao longo do tempo, co fin de coñecer os cambios sociolaborais rexistrados, e, por outra, propoñer políticas tendentes a mellorar a situación das mulleres en diferentes ámbitos.

Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (24 Kb) Arquivo pdf.  Abrirase nunha nova fiestra

W3C. Abrirase nunha fiestra nova