Instituto de la Mujer
Qué hacemos Compartir

As nosas funcións

 • Estudamos a situación das mulleres españolas nos ámbitos legal, social, económico, educativo, cultural e sanitario.
 • Recompilamos información e documentación relativa ás mulleres.
 • Levamos a cabo iniciativas para sensibilizar sobre a igualdade de xénero.
 • Somos axentes activos na formación en materia de igualdade entre mulleres e homes, realizando directamente accións formativas e promovendo o seu desenvolvemento por parte doutros axentes.
 • Xestionamos os datos estatísticos sobre a situación das mulleres españolas. Estes datos obtéñense de acordo co sistema estatal de indicadores de xénero deseñado polo propio Instituto da Muller.
 • Elaboramos informes e impulsamos medidas que contribúan a eliminar as discriminacións existentes respecto das mulleres na sociedade.
 • Seguimos a normativa vixente e a súa aplicación na materia que é competencia deste Instituto.
 • Fomentamos relacións coas institucións de natureza análoga ou similar das comunidades autónomas e da Administración local, en especial a través da Conferencia Sectorial e demais órganos de cooperación existentes neste ámbito material.
 • Promovemos a prestación de servizos en favor das mulleres e, en particular, os dirixidos a aquelas que teñan unha situación de especial vulnerabilidade.
 • Recibimos e canalizamos, na orde administrativa, denuncias formuladas por mulleres en casos concretos de discriminación de feito ou de dereito por razón de sexo.
 • Facilitamos información sobre os dereitos das mulleres e asesoramento contra a discriminación por razón de sexo.
 • Promovemos a participación plena das mulleres na sociedade da información.
 • Contribuímos a recuperar e conservar a memoria histórica das mulleres.
 • Xestionamos os fondos europeos do Fondo Social Europeo.
 • Memoria de actividades
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2015 Abrirase nunha nova fiestra
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2016 Abrirase nunha nova fiestra
 • Cuentas anuales e informe de auditoría. Ejercicio 2017 Abrirase nunha nova fiestra

 

W3C. Abrirase nunha fiestra nova