Instituto de la Mujer
Secretaría General Compartir

Secretaría Xeral

Secretaria Xeral do Instituto da Muller

Mª Desamparados Navarro de Vega

Funcións

  • A administración e formación do persoal, así como a acción social dirixida a mellorar as súas condicións de emprego.
  • A xestión orzamentaria e económico-administrativa, así como a contabilidade xeral, orzamentaria e analítica.
  • O réxime interior, a xestión do sistema informático e a mellora da organización e dos métodos de traballo.
  • A organización en España de seminarios, conferencias e reunións de carácter internacional sobre temas que lles afectan ás mulleres.
  • A elaboración de informes en materias propias da súa competencia e a asistencia técnica e xurídica do organismo, sen prexuízo das competencias do Servizo Xurídico do Estado. A tramitación de denuncias e liña quente.
  • A dirección do Centro de Documentación da Muller, así como a recompilación, exame e ordenación da documentación relativa a esta materia.

Contacto

Correo electrónico: secgralmujer@inmujer.es

W3C. Abrirase nunha fiestra nova