Instituto de la Mujer
Subdirección General de Estudios y Cooperación Compartir

Subdirección Xeral de Estudos e Cooperación

Subdirector Xeral de Estudos e Cooperación

María Vázquez Sellán

Funcións

  • A cooperación coas institucións de natureza análoga das comunidades autónomas e das entidades locais, así como as organizacións non gobernamentais, que realizan actividades no ámbito de competencias do Instituto
  • A tramitación e xestión de concursos de subvencións e axudas, así como a revisión, o seguimento e o control económico-financeiro das subvencións concedidas sen prexuízo das competencias da Intervención Xeral da Administración do Estado.
  • A planificación, fomento, realización e coordinación dos estudos e investigacións sobre a situación das mulleres.
  • A análise e valoración dos indicadores e estatísticas sobre a situación das mulleres, así como o mantemento dunha base de datos que serve de apoio ao desenvolvemento das funcións e competencias do Instituto.
  • A avaliación das políticas de igualdade.
  • O seguimento do cumprimento da Lei orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e dos plans estratéxicos de igualdade de oportunidades.
  • A xestión e o funcionamento do Observatorio da Igualdade, asumindo as funcións de secretaría, tal e como establece o RD 1686/2000 de creación do propio observatorio.
  • A elaboración de informes de impacto normativo.

Contacto

Correo electronico: sgestudios@inmujer.es

W3C. Abrirase nunha fiestra nova