Instituto de la Mujer
Dirección General Compartir

Dirección Xeral

Directora Xeral do Instituto da Muller

Silvia Buabent Vallejo

Funcións

  • A representación do Instituto da Muller. 
  • A disposición de gastos e a ordenación de pagos. 
  • A concesión, no nome do organismo, dos contratos públicos e privados necesarios para o desenvolvemento das súas funcións. 
  • A administración, xestión e recadación dos dereitos económicos do propio organismo autónomo.
  • A elaboración dos anteproxectos de orzamentos e a preparación da memoria anual relativa ás actividades do Instituto.
  • O exercicio, en materia de persoal, das atribucións que como directora do organismo autónomo lle corresponden.
  • O exercicio e desenvolvemento das funcións directivas que non estean expresamente encomendadas ao Consello Reitor e a dirección administrativa do Instituto.
  • E cantas funcións lle fosen delegadas polo Consello Reitor e a súa Comisión Permanente.

Contacto

Correo electrónico: dgralmujer@inmujer.es

W3C. Abrirase nunha fiestra nova