Instituto de la Mujer
Observatorio de igualdad Compartiu

Observatori d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes

Origen

Per complir adequadament la seva funció d'estudiar la situació de la dona espanyola en el camp legal, educatiu, cultural, sanitari i sociocultural i la creació d'un banc de dades actualitzat que serveixi de base per exercir les seves competències, l'Institut de la Dona necessita un sistema d'indicadors que subministri informació sobre aspectes bàsics de la situació de les dones espanyoles en relació amb els homes.

L'Observatori de la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes es va crear, per donar resposta a aquesta necessitat, mitjançant el Reial decret 1686/2000, de 6 d'octubre, i va començar a funcionar l'any 2001.

Què es?

És un òrgan gestionat per l'Institut de la Dona, que assumeix les funcions de secretaria que li atribueix el Reial decret de creació, i té per objecte la construcció d'un sistema d'informació amb capacitat per conèixer la situació de les dones respecte de la dels homes i l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa per promoure la participació de les dones, en tots els àmbits, en un pla d'igualtat.

L'Observatori disposa, en la seva composició, d'una presidència, dues vicepresidències, quaranta-quatre vocals i una secretaria.

Per a què serveix?

A través de l'Observatori d'Igualtat es pretén, d'una banda, fer una valoració de la situació de la dona en diverses àrees, com ocupació, educació, repartiment de responsabilitats, poder i presa de decisions, salut i exclusió social i, de l'altra, avaluar els efectes produïts per les polítiques d'igualtat posades en marxa, en els aspectes més generals i, probablement més importants, d'aquestes polítiques.

Quins són els seus objectius?

Per tant, els objectius de l'Observatori són, d'una banda, obtenir, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació de les dones i dels homes, en cada moment i al llarg del temps, amb la finalitat de conèixer els canvis sociolaborals registrats i, de l'altra, proposar polítiques encaminades a millorar la situació de les dones en diferents àmbits.

Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (24 Kb) Arxiu pdf.  S'obrirÓ en una finestra nova

W3C. S'obrirà en una finestra nova