Instituto de la Mujer
Denuncias de discriminación por razón de sexo Compartiu

Com ho pots denunciar?

L'Institut de la Dona té, entre les seves funcions, la de rebre i canalitzar, en l'ordre administratiu, denúncies formulades per dones, en casos concrets de discriminació, de fet o de dret, per raó de sexe.

Tota persona que consideri que és discriminada per raó de sexe pot adreçar-se a aquest organisme, a fi d'exposar els fets causants d'aquesta discriminació, per a la qual cosa ha d'aportar les dades següents:

  • Dades personals: nom, cognoms i adreça
  • Identificació de la persona, entitat o empresa autora dels fets

Enviar el model de denúncia (Àrea de descàrregues):

  • Per carta: Institut de la Dona (Àrea Jurídica)

    C/ Condesa de Venadito, núm. 34, 28027 Madrid

  • Per correu electrònic: juridico@inmujer.es

Les denúncies rebudes són remeses als organismes públics competents, als quals se'ls trasllada tota la documentació aportada.

En cap cas les denúncies són remeses a òrgans judicials, ha de ser la persona interessada qui hi acudeixi.

Modelo de denuncia. Arxiu doc.  S'obrirā en una finestra nova (72 Kb)

W3C. S'obrirà en una finestra nova