Instituto de la Mujer
Exposiciones itinerantes Compartiu

Exposicions itinerants

En el context de la nostra societat actual, en la qual la producció i la transmissió de la informació juga un paper creixent en l'articulació de la vida econòmica, social, cultural i política, les exposicions es configuren com una de les manifestacions culturals que, utilitzant suports tradicionals i també noves tecnologies, permeten la transmissió i difusió de missatges que poden modificar positivament actituds i comportaments de la ciutadania.

Conseqüentment, un organisme com l'Institut de la Dona, preocupat per incidir en actituds i comportaments que afavoreixin la plena igualtat d'oportunitats entre homes i dones, ha utilitzat aquest sistema de comunicació, difusió i sensibilització, a través de les seves exposicions itinerants.

L'Institut de la Dona elabora noves exposicions i programa la seva itinerància anualment, no solament per les diferents comunitats autònomes, sinó també per alguns dels països del nostre entorn comunitari i tercers països, a fi d'atendre d'aquesta manera les demandes d'entitats públiques i privades, com ara organismes d'igualtat, ajuntaments, diputacions, universitats i instituts, associacions, organitzacions professionals i sindicals, fundacions etc.

L'objectiu és difondre les actuacions encaminades a millorar i incrementar el coneixement de la situació de les dones en àmbits com el laboral, social, educatiu, econòmic, polític i cultural. D'aquesta manera es vol contribuir al debat i a la reflexió i estimular-los per impulsar la recerca de noves alternatives. Així mateix, amb aquestes exposicions s'intenta fomentar una imatge de les dones més positiva i actual que reverteixi en una societat més justa i igualitària entre ambdós sexes.

W3C. S'obrirà en una finestra nova