Instituto de la Mujer
Observatorio de la Imagen de las Mujeres Partekatu

Emakumeen Irudiaren Behatokia

OIM

Emakumeen Irudiaren Behatokia (OIM), hastapenetan Publizitate Sexistaren Behatokia izan zena, 1994. urtean sorut zen, Europako nahiz Estatuko legezko konpromisoak betetzeko; alegia, emakumeen irudi orekatu eta ez-estereotipatua sustatzeko.

Emakumearen Erakundeak kudeatzen du, eta helburua hau da: emakumeek publizitatean eta komunikabideetan duten irudia aztertzea, zer rol esleitzen zaizkien ikustea eta, sexistak badira, irudi estereotipatuak kentzen laguntzen duten jarduerak egitea.

Zer egiten du?

Helburuak betetzeko, OIMk eginkizun hauek ditu:

  • Herritarren kexak jasotzea eta sexistatzat jotzen dituen edukien ofiziozko jarraipena egitea.
  • Aurkitutako edo salatutako edukiak aztertzea eta sailkatzea, emakumeek publizitatean eta komunikabideetan duten irudiaren gaur egungo tratramenduaren ikuspegia lortzeko.
  • Mezu diskriminatzaileak egiten dituztenen aurka egitea, emakumeentzat estereotipatuenak edo iraingarrienak diren kanpainiak aldatzeko edo kentzeko, edo etorkizuneko jardueretan ildoa alda dezaten eskatuz.
  • Lortutako informazioa hedatzea, gizarteak tratamendu diskriminatzailea bazter dezan sustatuz, komunikabideen bidez.
  • Hedabideetan eta publizitatean egiten den tratamendu diskriminatzaileak desberdintasunean duen eraginari buruzko prestakuntza- eta sentsibilizazio-jardueretan parte hartzea.

Fundamentos jurídicos

Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Modificada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 3º. Declara ilícita la publicidad que “presente a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.”

Artículo 25º. Autoriza, entre otras entidades, al Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para “solicitar del anunciante la cesación y rectificación”.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Artículo 41º. Considera ilícita la publicidad que comporte conducta discriminatoria de acuerdo con esta ley.

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Artículo 4.2. Establece que “la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres“.

Artículo 18.1. Establece que “está prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”.

Contacto

Correo postal: C/ Condesa de Venadito, 34. 28027 Madrid

Teléfono: 900 19 10 10

E-mail: Observatorio de la imagen

W3C. Leiho berri batean irekiko