Instituto de la Mujer
Perfil de contratante Compartir

Perfil de contratante

Para darlle cumprimento ao disposto no artigo 53 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, procédese á inserción neste sitio web institucional da información relativa á actividade contractual do órgano de contratación do Instituto da Muller, organismo autónomo, adscrito ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, creado pola Lei 16/1983, do 24 de outubro, co fin de asegurar a transparencia e acceso público a esta.

Órgano de contratación: Instituto da Muller

Enderezo postal:  R/ Condesa de Venadito, 34 28037 Madrid

C.P.: 28027 Madrid.

Teléfono: 91.452.85.00 

 Fax: 91.452.87.88

Aquí podes atopar toda a información sobre os procedementos de licitación que o Instituto da Muller ten abertos actualmente.

Licitaciones y adjudicaciones

W3C. Abrirase nunha fiestra nova